فارسی | English | العربی | español جمعه, 1 خرداد 1394
         

 

فکس

تلفن

شعبه های بانک ملی در جزيره کيش

رديف

4422481-2

4424681-4

مرکزی 

1

4423483

4423483-4

ونوس

2

4442870

4442870

مرجان

3

4420386

4424347-8

پرديس 2

4

4423950

4423950

فرودگاه

5

4430688

4430700

سفين

6

4422731

4424387

پرديس 1

7

   -

4420477

بندرگاه

8

 

 

 

 

 

 

فکس

تلفن

شعبه های بانک سپه در جزيره کيش    

رديف

4622986

4422984-6

مرکزی

1

4442837

4422983

پايگاه هوايی

2

4422492

4420685-6

پرديس 1

3

4442282

4440501-3

مرجان

4

4420371

4423179

مرکز تجاری کيش

5

4424737

4442806

مرواريد

6

4420371

4423176

شعبه ارزی مرکز تجاری کيش

7

 

 

 

 

 

 

فکس

تلفن

شعبه های بانک صادرات در جزيره کيش 

رديف

4422002

4422767

مرکزی

1

-

4430017

سفين

2

4422995

4424153

ونوس

3

-

4422417

مرجان

4

4424196

4424196

زيتون

4424197

4423127

پرديس 1

6

-

4424749

پرديس 2

7

 

 

 

 

 

 

فکس

تلفن

شعبه های بانک ملت در جزيره کيش

رديف

442325

4421716-5

مرکزی

 1

4430868

4430868

سفين

2

4422863

4422812

پرديس 1

3

4420401

4420401-3

پرديس 2

4

 

 

 

 

فکس

تلفن

شعبه های بانک تجارت در جزيره کيش

رديف

4422128

4420215

مرکزی

1

4422498

4422354

ونوس

2

4430437

 4430437

سفين

3

4420574

4424518

پرديس 1

4

 

 

 

 

 

فکس

تلفن

شعبه های بانک رفاه  در جزيره کيش        

رديف

4431810

4423233

مرکزی

1

4431810

4431810-19

سفين

2

4422881

4422882

پانيذ

3

 

 

 

 

فکس

تلفن

شعبه های بانک کشاورزی در جزيره کيش     

رديف

4424452

4424450-2

مرکزی

 1

4420328

4420327-9

پرديس 2

2

4430837

4430836-7

سفين

3

-

-

ونوس

4

 

 

 

   

فکس

تلفن

شعبه های بانک  مسکن در جزيره کيش

رديف

4423360

4423360-1

مرکزی

1

4430620

4430620

سفين

2

4423360

4423360-1

ونوس

3

 

 

 

فکس

تلفن

شعبه  بانک توسعه صادرات ايران در جزيره کيش

رديف

4420793

4420794-9

مرکزی

1

 

 

 

فکس

تلفن

شعبه بانک صنعت و معدن در جزيره کيش

رديف

4422550

4421671-4

مرکزی

1

فکس

تلفن

شعبه  بانک  تجارتي ايران و اروپا در جزيره کيش

رديف

4423790

4424590-3

مرکزی

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


همه حقوق اين سايت، متعلق به سازمان منطقه آزاد کيش مي‌باشد.
V3.9.8.211